Podmínky účasti

na setkáních, seminářích a workshopech
(obchodní podmínky)

Provozovatelem těchto stránek je Lucie Suchá Groverová IČ: 71114424
Adresa: Radvanice 9, 542 12 Radvanice
Podnikatel vedený u Živnostenského úřadu v Trutnově

Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na Akci a/nebo individuální lekci a/nebo terapii (společně i jednotlivě dále jen „Akce“) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

1. Přihlašování a platba

Přihláška na Akci se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách. 

1.1. Akce s platbou kurzovného v den konání Akce

Po vyplnění online přihlášky vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti (nebo kartou) až na místě a v den konání, nejlépe 20 minut před zahájením Akce.

1.2. Akce s platbou kurzovného v plné výši předem

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.3. Akce s platbou zálohy předem

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky. Záloha je nevratná. Prosím zvažte svoji účast v čas ať předejdeme případným komplikacím pro obě strany. Pokud je akce zrušená z naší strany, obdrží účastník částku v plné výši zpět.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav

Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek

Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.

3.3. Zodpovědnost

Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Akce, nebo ho na Akci nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za Akci navrácen.

4. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

4.2. Účastník bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu společnost MAITREA a.s. jako poskytovatel služeb mohla řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je společnost MAITREA a.s. jako poskytovatel služeb oprávněna bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

5. Používání cookies a remarketingových nástrojů na stránkách luciegroverova.cz

Upozorňuji, že na našich webových stránkách je umístěn kód, který nám umožňuje zobrazovat našim návštěvníkům inzerci na stránkách služby Google. Zobrazování těchto reklam můžete vypnout ve svém osobním nastavení.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 28.6.2018

------------

Číslo účtu pro platby Akcí: 2501336740/2010