Zásady zpracování osobních údajů

1. Bezpečí vašich osobních údajů je pro mě prioritou

V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji a jakým způsobem je dále používám, navštívíte-li moje webové stránky nebo využijete-li mých on-line služeb.

2. Správce osobních údajů

Jsem správcem Vašich osobních údajů, které mi svěřujete, jste-li mým zákazníkem, klientem, nebo návštěvníkem webu.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 777 135 648 nebo prostřednictvím e-mailu jsem@luciegroverova.cz 

3. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

KUPNÍ SMLOUVA

K naplnění kupní smlouvy (zaslání zboží z e-shopu) nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a doručovací adresa, případně další fakturační údaje (například IČ).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

ÚČAST NA AKCI

K umožnění účasti na semináři a/nebo individuální terapii (dále jen „Akce) (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další fakturační údaje (například IČ).

K zajištění Vaší smysluplné a plnohodnotné účasti na Akci (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme v nutném rozsahu Vaše osobních údaje včetně zvláštních kategorií osobních údajů[*].

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Vaše osobní údaje předáváme v nutných případech pro zajištění Vaší plnohodnotné účasti na akcích našim spolupracujícím osobám, zejména lektorům.

Každý účastník semináře může legitimně očekávat, že akce bude dokumentována a dokumentační fotografie či videa zveřejněny. Svým přihlášením a účastí na semináři tedy souhlasíte s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na této akci, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že takto získaný materiál může být využit ke vzdělávacím účelům (veřejně dostupný / prodejný záznam přednášky či semináře), případně k propagačním účelům MAITREA a.s. Vždy jste oprávněni mi sdělit, že si nepřejete být zachyceni na takovém audio, video a/nebo foto záznamu.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jste-li mým zákazníkem (kupujícím z e-shopu nebo účastníkem námi pořádaných akcí), Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebuji k tomu, abych splnila svou zákonnou povinnost vystavování a evidence daňových dokladů (zákonná povinnost).

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé druhy zpracování v rámci tohoto účelu.

MARKETING

Váš e-mail využíváme také za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem).

V případě, že jste mým zákazníkem, mohu využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních obdobných výrobků nebo služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu. 

Odběr veškerých mých obchodních sdělení (e-mailů s inspirací, novinkami, nabídkou produktů a služeb) můžete kdykoli ukončit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo jednoduchým e-mailem adresovaným na jsem@luciegroverova.cz s textem „Nechci emaily.“

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu pěti (5) let.

4. Cookies a reklamy

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, neboť věříme, že Vám díky tomu mohu nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, mé stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Na našich webových stránkách je umístěn kód, který nám umožňuje zobrazovat našim návštěvníkům inzerci na stránkách služby Google. Zobrazování těchto reklam můžete nastavit na této stránce.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze mí spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

7. Předávání dat mimo evropskou unii

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie, primárně na území České republiky.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv. Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese jsem@luciegroverova.cz 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy můžete nás vyzvat a já Vám ve lhůtě do 30 dnů sdělím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, z jakého důvodu a po jakou dobu.

Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracovávám, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete jak rozsah zpracovávaných osobních údajů (například omezíte osobní údaje pouze na povinné údaje), tak účely zpracování (například souhlas původně udělený ke zpracování údajů pro účely účasti na Akci a zasílání novinek omezíte pouze na účel účasti na Akci, takže už Vám nebudu zasílat novinky).

Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své právo na přenositelnost a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodám ve strojově čitelné podobě.

Máte také právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

9. Mlčenlivost

Ujišťuji Vás, že  já  i všichni spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu mezi mnou a našimi zaměstnanci a spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

[*] údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.